18

Tuesday, May

Tematyczny serwis internetowy!

System gospodarczy i rodzaje
 /  /  /  /  /  / System gospodarczy i rodzaje
System gospodarczy i rodzaje

System gospodarczy i rodzaje

Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu działania gospodarki jako pełni. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie działania pojedynczych podmiotów ekonomicznych lub procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia testuje zjawiska i przebiegi zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić pomiędzy innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, wywóz towarów czy import – oto ekonomia. Wolno wiec ogłosić, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej oraz występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu należytych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nazbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się różnorodne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane profesjonalne zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby definiujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

About the author:

Related posts